VH04
  VH042 VH043L VH043 VH044
Max. Delme Kapasitesi Ø4 Ø4 Ø4 Ø4
Max. Kılavuz Çekme Kapasitesi M3 M3 M3 M3
Eksen arası mesafe min. - max. (mm) 12 - 72 12+12 - 42+42 Ø18,5 - Ø78,5 Ø29,5 - Ø89,5
VH06
  VH062 VH063L VH063 VH064
Max. Delme Kapasitesi Ø6 Ø6 Ø6 Ø6
Max. Kılavuz Çekme Kapasitesi M5 M5 M5 M5
Eksen arası mesafe min. - max. (mm) 17- 93 17,5+17,5 - 55,5+55,5 Ø27 - Ø103 Ø41 - Ø117
VH08
  VH082 VH083L VH083 VH084
Max. Delme Kapasitesi Ø8 Ø8 Ø8 Ø8
Max. Kılavuz Çekme Kapasitesi M6 M6 M6 M6
Eksen arası mesafe min. - max. (mm) 24 - 108 24+24 - 66+66 Ø36 - Ø120 Ø53,5 - Ø137,5
VH10
  VH102 VH103L VH103 VH104
Max. Delme Kapasitesi Ø10 Ø10 Ø10 Ø10
Max. Kılavuz Çekme Kapasitesi M8 M8 M8 M8
Eksen arası mesafe min. - max. (mm) 28 - 120 28+28 - 74+74 Ø40 - Ø132 Ø60 - Ø152
VH13
  VH132 VH133L VH133 VH134
Max. Delme Kapasitesi Ø13 Ø13 Ø13 Ø13
Max. Kılavuz Çekme Kapasitesi M12 M12 M12 M12
Eksen arası mesafe min. - max. (mm) 35 - 151 35+35 - 93+93 Ø51 - Ø167 Ø75 - Ø191
VH18
  VH182 VH183L VH183 VH184
Max. Delme Kapasitesi Ø18 Ø18 Ø18 Ø18
Max. Kılavuz Çekme Kapasitesi M14 M14 M14 M14
Eksen arası mesafe min. - max. (mm) 41 - 173 41+41 - 107+107 Ø59 - Ø191 Ø86 - Ø218
VH25
  VH252 VH253L VH253 VH254
Max. Delme Kapasitesi Ø25 Ø25 Ø25 Ø25
Max. Kılavuz Çekme Kapasitesi M20 M20 M20 M20
Eksen arası mesafe min. - max. (mm) 55 - 239 55+55 - 147+147 Ø79 - Ø263 Ø116- Ø300
VH181
  VH101 VH181 VH181-122
Max. Delme Kapasitesi Ø10 Ø18 Ø18
Max. Kılavuz Çekme Kapasitesi M10 M14 M14
Eksen kaçıklığı mesafesi max. (mm) 60 66 122